სადიდებელი უფლისა

30 October 2015

Panigiri Osiou Ioakim Papoulaki 2014 06

მწუხრის სადიდებელს ასრულებენ ბიზანტიური მუსიკის გუნდი ბ-ნ კ. ანგელიდის რეგენტობით და ვატოპედელი მამები.

შინაარსი
სანიშნეები