ავტორები
პროფესორი
ანდრეას ხაძიხამბის – ბიოლოგი, გარემოთმცოდნე