ავტორები
ხელოვნების ისტორიისა და არქეოლოგიის დოქტორი
სტავროს ნ. მადერაკის