ავტორები
პემპტუსიას სარედაქციო კოლეგიის ხელმძღვანელი
ნიკოლაოს კოიოს