ბრმის კვირა

17 May 2015

მართლმადიდებელი ეკლესია აღდგომიდან მეექსე კვირას მოიხსენიებს ბრმის კვირად.

თანა დაუსაბამოსა მას სიტყუასა მამისა და ყოვლადწმიდისა სულისასა, რომელი იშვა ქალწულისაგან ცხორებად ჩუენდა, უგალობდეთ მორწმუნენო და თაყუანის-ვცემდეთ, რამეთუ სათნო იჩინა აღსვლაი ხორცითა ჯუარსა ზედა, სიკვდილი დასრთგუნა და აღადგინნა მკუდარნი დიდებულითა მით აღდგომითა თვისითა.

თუალითა სულიერითა დაბრმობილი, ქრისტე ღმერთო, შენდა მოვივლტვი, ვითარცა შობითგან ბრმა ბნელსა შინა მყოფთა ნათელი ყოვლადბრწყინვალე.

Kiriaki Tuflos 01

შინაარსი
სანიშნეები