წმიდა სპირიდონი ტრიმიფუნტელი ეპისკოპოსი

25 December 2017

მართლმადიდებელი ეკლესია 12/25 დეკემბერს აღნიშნავს წმიდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელი ეპისკოპოსის და სასწაულთმოქმედის ხსენების დღეს.

პირველსა კრებასა შინა გამოსჩნდი მბრძოლად ძლიერად, საკვირველთმოქმედო ღმერთშემოსილო სპირიდონ, მამაო ჩვენო, მკუდარსა ჰკითხევდ რა, მეყუსეულად ხმა გიყო შენ, რამეთუ გველო ოქროდ შესცვალე, და ლოცვათა შენთა ზედა ანგელოსნი გაქვნდეს თანაშემწედ და თანამწირველად შენ, ყოვლად სამღვდელო, დიდება, რომელმან გადიდა შენ, დიდება, რომელმან გვირგვინოსან გყო შენ, დიდება რომელი იქმს შენ მიერ ყოველთა ზედა სასწაულთა.

ღმრთისა მიერ უფროსად განდიდებულო მღვდელთმთავარო და საკვირველთმოქმედო სპირიდონ, მედღესასწაულენი ყოვლადპატიოსნისა ხსენებისა შენისანი ჟამსა ამას, ვითარცა განმადიდებელისა შენისა ქრისტესა, მომართ მეოხსა მრავლისაშემძლებელსა, ლმობიერად გიგალობთ შენ: ყოველთა ჭირთა და ბოროტებათაგან გვიხსენ ჩუენ რაჲთა მადლობითა ვხმობდეთ შენდა: გიხაროდენ სპირიდონ, ყოვლადსაკვირველო სასწაულთმოქმედო.

Ag. Spyridon Trymithountos 01

Agios Spyridon Trymithountos 12

შინაარსი
სანიშნეები