დიდებულნი და ყოვლადქებულნი თავნი მოციქულთანი: პეტრე და პავლე

12 July 2018

მართლმადიდებელი ეკლესია 29 ივნისს/12 ივლისს დიდებით დღესასწაულობს დიდებულთა და ყოვლადქებულთა, მოციქულთა თავთა პეტრესი და პავლეს ხსენების დღეს.

თავნი მოციქულთანი ვადიდნეთ, მნათობნი ყოვლისა სოფლისანი: პეტრე, კლდე სიმტკიცისა, პავლე, პირი ქრისტესი და მოძღუარი წარმართთა, რაჲთა ოხითა მათითა მოვიღოთ შენდობაჲ ცოდვათა.

agioipetrospaulos02

AgioiPetrosPaulos03

წმიდა დიდებულთა და ყოვლადქებულთა მოციქულთა თავთა პეტრეს და პავლეს ლოცვით უფალო იესო ქრისტე შეგვიწყალენ, დაგვიფარენ და გაგვაძლიერენ ჩუენ! ამინ!

შინაარსი
სანიშნეები