დიდებულნი და ყოვლადქებულნი თავნი მოციქულთანი: პეტრე და პავლე

12 July 2019

მართლმადიდებელი ეკლესია 29 ივნისს/12 ივლისს დიდებით დღესასწაულობს დიდებულთა და ყოვლადქებულთა, მოციქულთა თავთა პეტრესი და პავლეს ხსენების დღეს.

თავნი მოციქულთანი ვადიდნეთ, მნათობნი ყოვლისა სოფლისანი: პეტრე, კლდე სიმტკიცისა, პავლე, პირი ქრისტესი და მოძღუარი წარმართთა, რაჲთა ოხითა მათითა მოვიღოთ შენდობაჲ ცოდვათა.

წმიდა დიდებულთა და ყოვლადქებულთა მოციქულთა თავთა პეტრეს და პავლეს ლოცვით უფალო იესო ქრისტე შეგვიწყალენ, დაგვიფარენ და გაგვაძლიერენ ჩუენ! ამინ!

შინაარსი
სანიშნეები